top of page

REGULAMIN VOUCHERÓW

REGULAMIN VOUCHERÓW

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na usługi oferowane w firmie EMCARO Auto Detailing & Wrapping (EMCARO Łukasz Mirowski, ul. Słoneczna 4, 42-480 Poręba NIP: 6492299768, REGON: 243535610, www.emcaro.pl, tel. 506808460, e-mail: biuro@emcaro.pl).

II. Definicje.

1. Voucher – bon wydany i sprzedawany w EMCARO Auto Detailing & Wrapping, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi oferowane w EMCARO Auto Detailing & Wrapping
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera w EMCARO Auto Detailing & Wrapping. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Strona internetowa – strona internetowa, na której są wymienione usługi, które można realizować w ramach posiadanego Vouchera: www.emcaro.pl;
6. EMCARO Auto Detailing & Wrapping – firma, w której oferowane są usługi oraz Vouchery na usługi. Firma mieści się przy ul. Słonecznej 4 w Porębie koło Zawiercia.
7. Usługa – usługi zawarte na stronie internetowej mogące być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera;
8. Wydawca – oznacza Łukasza Mirowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EMCARO Łukasz Mirowski z siedzibą w Porębie (42-480), ul. Słoneczna 4, NIP: 6492299768, REGON: 243535610, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej; e-mail: biuro@emcaro.pl;

 

III. Warunki ogólne. 

1. Wydawca oferuje do nabycia w firmie EMCARO Auto Detailing & Wrapping Vouchery na wybraną usługę lub pakiet usług oraz Vouchery kwotowe do wykorzystania na świadczone usługi w nominałach 250zł, 500zł oraz 1000zł. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera kwotowego lub wartość wybranej pojedyńczej usługi lub wartość pakietu usług. 
2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.emcaro.pl.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera lub wartości wybranej usługi lub pakietu usług.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługi nabywane przez Posiadacza.
5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia usług w EMCARO Auto Detailing & Wrapping.
6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Vouchera wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży lub zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym lub w terminie 6 miesięcy od daty jego sprzedaży, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Vouchera kwotowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie zrealizowania usług na podstawie Vouchera.

 

IV. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za usługi realizowane i nabyte w EMCARO Auto Detailing & Wrapping;
b. W przypadku zakupu usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera kwotowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
c. W przypadku realizacji Vouchera na konkretną usługę, która na nim widnieje może być ona zamieniona na usługę tylko o wyższej wartości z dopłatą różnicy pomiędzy wartością sprzedaży vouchera a wybraną usługą o wyższej wartości.
d. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
e. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
f. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z wydawcą na numer telefonu podany na dokumencie Vouchera w celu umówienia terminu wykonania usługi zawartej na Voucherze lub wybranej usługi (w przypadku Vouchera kwotowego) lub kontaktu mailowego na adres mailowy podany na dokumencie Vouchera.
 

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w EMCARO Auto Detailing & Wrapping oraz na stronie internetowej www.emcaro.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu EMCARO Auto Detailing & Wrapping oraz na stronie internetowej dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

bottom of page